תקנון

1. רישומו של המנוי לסטודיו מהווה הצהרה, לפיה מצבו הבריאותי מאפשר לו לעסוק בפעילות גופנית ו/או ספורטיבית במסגרת החוגים השונים בסטודיו. במידה וישנן מגבלות כלשהן, על המנוי להמציא אישור רפואי בתוקף לפיו הינו רשאי לעסוק בפעילות גופנית כאמור. המנוי יעדכן את הסטודיו במידה וחל שינוי במצבו הרפואי.

2. החברות בסטודיו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3. הרשמה וכניסה לשיעורים תתאפשר רק למי שברשותו מנוי בתוקף עם יתרת שיעורים חיובית.

4. מנוי רשאי להקפיא את חברותו לתקופה מקסימלית של עד 30 יום בשנה ע"י מתן הודעה להנהלת הסטודיו. לא תתקבל בקשת הקפאה רטרואקטיבית.

5. ביטול השתתפות בשיעור יתאפשר בהודעה מראש של 24 שעות. ביטול השתתפות בפרק זמן קצר יותר ייחשב כהשתתפות בשיעור לעניין מניין השיעורים לו זכאי המנוי.

6. ביטול מנוי ייעשה בהודעה של 30 יום מראש. הביטול ייכנס לתוקף 30 יום מעת הודעת הביטול להנהלת הסטודיו. במקרה של ביטול כאמור, יחוייב המנוי בחיוב יחסי בהתאם למנוי שרכש.

7. אי ניצול המנוי לא יזכה בהחזר כספי.

8. השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים אסור בהחלט, יש להעביר את הטלפון למצב שקט טרם תחילת השיעור.

9. הכניסה לשיעור תבוצע 5 דקות לפני תחילתו. לא תתאפשר כניסת מאחרים.

10. הנהלת הסטודיו אינה אחראית על אבדן, נזק או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנוי בשטח הסטודיו. החפצים האישיים הינם באחריות המנוי בלבד. יש להימנע מהשארת חפצים יקרי ערך בסטודיו.

11. יש להקפיד על היגיינה אישית ולהתאמן בבגדי ספורט; מגבת וגרביים חובה.

12. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את שעות הפעילות בסטודיו, את השיעורים ואת המדריכים, ללא הודעה מוקדמת ומבלי שהאמור יהווה עילה לביטול המנוי.

13. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של מנוי, על פי שיקול דעתה, ובמקרה כזה יזוכה המנוי בהחזר כספי לגבי יתרת התקופה שנותרה עד לתום המנוי.

14. המנוי מתחייב לשמור על הוראות המדריכים בסטודיו, על הציוד, ולמלא אחר הוראות התקנון.

15. המנוי מאשר כי ידוע לו כי ניתן לעקוב אחר הנחיות הנהלת הסטודיו באמצעות האפליקציה של הסטודיו, והוא מסכים לקבל הודעות באמצעות SMS ובדוא"ל.

16. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הסטודיו עד 10 ימים בשנה מעבר לימים בהם היא מחוייבת בסגירה עפ"י חוק.

17. תקנון זה מנוסח בלשון זכר – "מנוי" מובהר כי הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.